MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
"SERVICE FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT
AND CULTURAL MUSEUM RESERVATIONS"
Non Commercial State Organization

BOOKS TO THE VISITORS OF MUSEUM-RESERVERVATIONS

image-0-02-05-b652de0a137cde7216ca795c15761d34e708538cf042825853ceaf5c2a016444-V “The books are crafts of ideas, which wandering among the waves of time, carefully carry their precious cargo from generation to generation”.-Frensis Bacon Graet Armenian poet Hovhannes Tumanyan's birthday is celebrated as Book Donation Day for several years. Beautiful initiative also benefited " Service for the protection of Historical Envirenment and cultural museum-reservation” NSCO`s branch reserve-museums ...

(Armenian) ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԳԱՌՆԻ» ՏԱՃԱՐՈՒՄ

image-21-03-16-10-21 «Անին շտեմարան է հին դարերու հայկական գեղարվեստի ոճերուն և բանալին իրմե առաջ կորած գիտությանց և պատմությանց առեղծվածները լուծելու»: Թորոս Թորամանյան «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը ներկայացնում է «Հայկական պատմամշակութային ժառանգության վավերագրեր» մատենաշարի հինգերորդ պրակը: «Թորոս Թորամանյան Անիի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ (Տիգրան Հոնենցի) եկեղեցական համալիրը» գրքում ներկայացված են հայկական ճարտարապետության պատմության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր, ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանի 20-րդ ...

EXHIBITION DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ARMENIAN GENOCIDE

garni cucadruyun «Garni» Historical-Cultural Museum-Reservation together with School of Fine Arts (Garni Community) organized an exhibition in the territory of Garni community dedicated to the 100th anniversary of the Armenian Genocide. At the exhibition oil paintings and tapestries, sculptures and woodcarver designs are presented. These are the works of the students of the art school which ...