Музеи-заповедники

Музеи-заповедники 2022-07-12T16:59:26+00:00

Историко-культурный музей-заповедник “Звартноц”

Историко-культурный музей-заповедник “Гарни”

Историко-культурный музей-заповедник ” Университет Гладзора”

Историко-археологический музей-заповедник “Мецамор”

Историко-архитектурный заповедник “Гошаванк”

Природно-исторический заповедник “Арпи”

Историко-культурный заповедник “Поселение “Зорац карер””

Историко-культурный заповедник “Городище” Лори Берд””