Daily Archives: 04.03.2015

ՊԱԼԱՏ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ Գ. ՀՆԱԲԵՐԴ ՊԵՏ. ՑՈՒՑԻՉ` 3.53.1.2.4.

2015-05-25T15:42:39+00:00 March 4th, 2015|Հուշարձաններ|

Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր կենտրոններից է մայրաքաղաք Դվինը, որը հիմնադրվել է հայոց Խոսրով Կոտակ արքայի օրոք /330-ական թվականներին/: Քաղաքը կարճ ժամանակահատվածում դարձել է երկրի քաղաքական, տնտեսական և [...]